• +420 733 449 200
  • info@fujitech.cz
  • Dr. Martínka 1590/6,
    Ostrava-Hrabůvka, ČR


verze dokumentu v PDF zde

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a kamenných obchodech FujiTech.cz. Internetový obchod provozuje: Kočí Jan, IČ 049 90 960, se sídlem Jana Maluchy 218/85, Ostrava-Dubina 70030. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Kočí Jan (FujiTech.cz) a kupujícího (zákazník). Obchodní podmínky jsou platné pro všechny servisní a odběrná místa FujiTech i v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o.

Obecné servisní podmínky

• Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.fujitech.cz. Rovněž jsou tyto podmínky k nahlédnutí na všech kamenných pobočkách a frenchise FujiTech.
• Obchodní podmínky FujiTech jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
• Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby.
• V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
• Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.
• Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
• Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
• Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
• Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
• Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. Dále může být účtován zákazníkovi poplatek 200Kč za vrácení přístroje bez provedení opravy nebo je-li přístroj neopravitelný při využití služeb FujiTech na odběrných místech společnosti. 
O diagnostiku mobilních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované a časově náročné. Jedná-li se o diagnostiku po těžkém poškození přístroje s nejednoznačnou závadou, v tomto případě muže být zákazníkovi naúčtována cena 250Kč s DPH. Stejně tak, jde-li o diagnostiku závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvůli oxidaci uvnitř mobilního telefonu složitá, muže být zákazníkovi naúčtována cena této diagnostiky 250Kč s DPH.
• Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 6 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu FujiTech, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu.
• V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 11. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku závady.
• Záruční doba na baterie je 6 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "živostnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 5 měsíců.
• Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní.
• Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
• Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.
• Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě.
• Po dobu opravy může servis poskytnout zákazníkovi náhradní přístroj zdarma, včetně redukce na sim kartu. Zákazník bere na vědomí, že v případě zapůjčení telefonu APPLE, je služba zpoplatněna částkou 100,-Kč. Zákazník, kterému byl zapůjčen náhradní telefon po dobu opravy jeho přístroje, nesmí na zapůjčeném telefonu provádět jakékoli úpravy technické, softwarové či jiné. V případě ztráty, odcizení či poškození bude po zákazníkovi požadována náhrada za vzniklou škodu. V tomto případě má servis nárok na finanční náhradu ve výši plné pořizovací ceny daného modelu přístroje. V případě ztráty nebo poškození přislušenství k zapůjčenému telefonu je zákazník povinen zajistit jejich náhradu, pouze však originální přislušenství výrobce, případně uhradit vzniklou škodu servisu. Servis má právo odmítnout zájemce o zapůjčení náhradního telefonu dle vlastního uvážení. Změna podmínek vyhrazena.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

• Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fujitech.cz nebo prostřednictvím jakékoli pobočky či odběrného místa FujiTech jsou závazné. Předáním zařízení k opravě a podepsáním předávacího protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
• Objednávka je návrhem kupní smlouvy za zboží či smlouvy za provedený servisní úkon. Kupní smlouva i smlouva o provedení servisního úkonu vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
• Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
• Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně osobní odběr v kamenných prodejnách nebo na odběrných místech FujiTech.cz.
• Vlastnické právo ke zboží a provedeným servisním úkonům přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny či servisní ceny za provedenou opravu, jeho převzetím.
• Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu FujiTech.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
• Ceny příslušného zboží či ceny servisního úkonu si může zákazník ověřit u jednotlivých položek v ceníku. Cena za případnou dopravu je uvedena na předávacím protokolu. Ceny u produktů jsou uvedeny včetně DPH a jsou konečné.
• Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodborným zásahem do vnitřku přístroje ze strany kupujícího. Rovněž neručí za problémy vzniklé instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
• Do servisu jsou přístroje přijímány bez sim karet a bez příslušenství, které nejsou předmětem opravy. U přístrojů Apple si je zákazník vědom toho, že v případě blokování Apple iD nebo pokud je aktivní služba FMI (tj. Find My iPhone), může se prodloužit doba opravy nebo nemusí být oprava provedena vůbec.
• Prodávající si vyhrazuje právo v průběhu opravy sjednanou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky nebo v průběhu opravy ke zjištění nových závad či jiných poškození, které mají vliv na celkovou cenu zakázky. V těchto případech si prodávající vždy vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny na straně zákazníka.
• Termín dokončení opravy je předběžný a je dohodnut před uzavřením smlouvy. V případě nemožnosti dokončit opravu v uvedeném termínu, je servis povinen o této změně informovat zákazníka. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailem.
• Zákazník podpisem předávacího protokolu souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady opravovaných telefonů (v jejichž důsledku může dojít k ,,zhroucení´´ přístroje), a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad. Jedná se převážně o tzv. SKRYTÉ VADY, které se mohou projevit ihned nebo po delším časovém odstupu. Jedná se hlavně o přístroje po pádu, nárazu, s hrubým mechanickým poškozením s nemožností otestování před přijetím do opravy nebo u přístroje po kontaktu s kapalinou, u kterých nelze zaručit dlouhodobý bezproblémový chod.
• Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
• Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je FujiTech pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)
• Odchylná ujednání v předávacím protokolu mají před zněním těchto servisních podmínek přednost.
• Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží, či servisní úkon. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
• Objednání zboží či servisního úkonu je možné těmito způsoby:
1) využitím online formuláře na stránkách www.fujitech.cz (sekce Objednat opravu);
2) osobním objednáním na kterékoli z našich poboček či odběrných míst nebo telefonicky. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku na telefonním čísle 720192560 od 8.00 do 17.00 hod. Provozní doba ve státních svátcích se může lišit).
• V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 3 měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Servisní místo si také může účtovat, podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH /den.

Odstoupení od kupní smlouvy

• Odstavec platí při vrácení zakoupeného zboží, neplatí pro servisní úkony. Kupující má právo, dle odstavce 6, Objednávka a uzavření kupní smlouvy, podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 
Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zákazník bude dodavatelem kontaktován.
• V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
• V případě zasílání hotové zakázky přepravní službou k vám slouží podepsání převzetí zásilky zároveň jako stvrzení, že byla zakázka dokončena.


Průběh reklamace, práva a povinnosti prodávajícího (servis) a kupujícího (zákazník)

• Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.
• Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
• Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
• V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
• V případě, že zákazník odmítne předat reklamovaný výrobek k posouzení závady, servis není povinen zákazníkovi nahrazovat případnou vzniklou škodu jakýmkoli způsobem viz. bod 4.
• Zákazník bere na vědomí, že reklamováním přístroje nevzniká automaticky nárok na vrácení peněz. Tento nárok vzniká v případě 4 reklamací přístroje se stejnou závadou.


Průběh reklamace, práva a povinnosti prodávajícího (servis) a kupujícího (zákazník)

Platební podmínky zákazníka jsou následující:

dobírkou - při převzetí zásilky přepravní službou případně pracovníkem FujiTech.
v hotovosti - při převzetí zásilky, či platby za servisní úkon v místě osobního odběru v kamenné pobočce FujiTech nebo na kterémkoli z odběrných míst FujiTech.
V případě osobního odběru je možnost platit také bankovním převodem - na základě objednávky; Na Váš e-mail bude našim pracovníkem či automatickým systémem zaslán potvrzující email. Jakmile se platba připíše na našem účtu (předpoklad 1-2 pracovní dny, dle transakcí bankovní společnosti), bude Vám zasláno zboží včetně fakturového dokladu na Vámi uvedenou adresu pro zaslání zboží. V případě platby bankovním převodem za provedený servisní úkon bude bankovní transakce zúčtována až po převzetí zboží zákazníkem.

Ceny dopravy

• Česká pošta dobírkou - 139,- včetně DPH
• Česká pošta platba převodem, nebo kartou - 99,- včetně DPH


Práva a povinnosti při expedici kurýrní službou

Povinnost prodávajícího:

Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i fakturu.

Povinnost kupujícího:

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy či provedeného servisního úkonu.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Informování o zpracování osobních údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Prodávající Kočí Jan, Jana Maluchy 218/85, Ostrava-Dubina, 700 30, IČ: 049 90 960 a všechny servisní a odběrná místa FujiTech i v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o., (dále jen „Prodávající“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Prodávající jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail, (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
• realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem;
• vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců.


ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:
• správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše.
• správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 720 192 560


INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám, vyjma následujících případů:
• přepravní společnosti, za účelem doručení zboží

V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem plnění zákonné povinnosti. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
• pro účely přímého marketingu,
• pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající Kočí Jan, Jana Maluchy 218/85, Ostrava-Dubina, 700 30, IČ: 049 90 960 a všechny servisní a odběrná místa FujiTech i v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o., (dále jen „Prodávající“) tímto informuje všechny své stávající zákazníky o tom, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterého bude Prodávající jako správce osobních údajů v souvislosti s existencí smluvního vztahu nakládat s následujícími osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail. Osobní údaje všech zákazníků bude Prodávající zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy. Všem zákazníkům jako subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.fujitech.cz nebo podpisem předávacího protokolu dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího Kočí Jan, Jana Maluchy 218/85, Ostrava-Dubina, 700 30, IČ: 049 90 960 a třetích stran. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.